eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zne inform������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cie
Hroz znik trate Jesensk Brezno?
Peter, 05.04.2011 (51971 pretan)

eleznice Slovenskej republiky v rámci programu revitalizácie elezniných spoloností zverejnili úmysel zruši na Gemeri dve trate, a to Plešivec – Slavošovce (166) a Lubeník – Murá (165). Treou ohrozenou je tra Jesenské – Brezno, ktorú ohrozujú výiny poasia, i ke v konenom dôsledku budú o osude tejto trate rozhodova udia. o sa vlastne na trati 174 deje?

Klimatické zmeny, ktoré prebiehajú na našej Zemi, sa na našom území u prejavili najmä rozsiahlymi záplavami z dlhotrvajúcich daov. Mnoho udí prišlo o bývanie, ke zosunutá pôda poškodila ich rodinné domy. Na viacerých miestach došlo k poškodeniu ciest a elezniných tratí z dôvodu zosuvu pôdy, alebo podmytia. Jednou takouto traou je i tra z Jesenského do Brezna. Údolie rieky Rimava medzi Hnúšou a Tisovcom je úzke, zrejme preto bola elezniná tra budovaná na svahu nad obcami, ktorými prechádza.
 
V závere roka 2009 bola pre poškodenie trate v úseku Hnúša – Tisovec prerušená elezniná doprava. Na Vianoce, da 25. decembra 2009, došlo k zosuvu pôdy v dke asi 35 m (km 44,750) v blízkosti zastávky Rimavská Píla. V januári 2010 SR zaali s opravou poškodeného úseku. Pre stabilizáciu telesa trate boli pouité mikropiloty, vybudovaný bol oporný múr z uitých podvalov a as telesa trate bola obnovená s pouitím geomree. V spodnej asti budovaného násypu boli zriadené dve vrstvy s cementovou stabilizáciou. elezniná doprava bola obnovená 28. januára 2010.
 
Zastávka Rimavská Píla
Tra 174 
 
Pred zastávkou od Hnúšte  Tra 174
 
innos traových robotníkov je viditená na viacerých miestach
Tra 174 
 
Pred zastávkou od Hnúšte
Tra 174 
 
Za zastávkou Rimavská Píla
Kamene zárubného múru sú vytláané svahom
Tra 174
 
O kúsok alej je úsek trate poškodený v roku 2009 
smer Tisovec 
Tra 174
 
smer Hnúša
Tra 174
 
Stabilizácia trate mikropilotmi
Tra 174 
 
Tra vedie na svahu nad údolím Rimavy  Tra 174
  
Da 10. decembra 2010 došlo k alšiemu poškodeniu trate v spomínanom úseku, tentoraz pri obci Haava. V úseku km 41,720 - 41,770 došlo k zosuvu asti násypu a svahu pod násypom. Po zdemontovaní zdeformovaného koajového roštu bola vykonaná sanácia, rozobratie násypu telesa v dke 50 m, zriadenie gravitaných zaaovacích lavíc, stabilizácia päty násypu kamennou rovnaninou z lomového kamea, úplná výmena materiálu pri päte násypu a v dolnej polovici násypu, opätovné vybudovanie hornej polovice násypu z pôvodného materiálu. Súasou sananých prác bolo vybudovanie dvoch prienych odvodovacích rebier, vyplnených koajovým štrkom a vystlaných geotextíliou. Po stabilizácii zemného telesa bolo zriadené a upravené do predpísaného profilu koajové lôko s koajovým roštom. Od 4. marca 2011 bola obnovená elezniná doprava, vlaky týmto úsekom chodia zatia zníenou rýchlosou.
 
Haava - stanovište závorára
Tra 174 

Poškodený úsek v decembri 2010 
 Tra 174

Pohad zospodu na obnovený násyp 
 Tra 174

Pohad zhora na situáciu 
 Tra 174

Rigol bude odvádza vodu k priepustu
Tra 174 

Rekonštrukné práce na obnove trati zatia nie sú ukonené 
 Tra 174

Pomalá jazda v úseku 
 Tra 174
 
Aký osud aká túto tra je dnes ako odhadnú, ale zverejnené vyjadrenie SR k situácii na trati 174 Brezno – Jesenské nie je optimistické:

K poruchám elezniného spodku dochádza na tejto trati pravidelne, vo zvýšenej miere od roku 2002, kedy došlo k rozsiahlym poškodeniam trate od Pohronskej Polhory po erenany vplyvom extrémnych zráok. Tieto extrémne zráky sa v tomto kraji pravidelne opakujú a naberajú na intenzite. Hlavnou príinou zmeny lokálnych klimatologických zmien je pravdepodobne devastácia ivotného prostredia. A domnievame sa, e práve týchto úsekoch je významnou mierou eleznica postihnutá hlavne v úseku, kde sa tra šplhá z doliny a do horského sedla, t.j. od Hnúšte po sedlo Zbojská a od sedla Zbojská po Rohoznú, kde dochádza k zosuvom svahov i elezniného telesa. V dolných astiach tratí následne dochádza k poškodeniam zdvihnutými hladinami tokov (podmývanie, zamývanie). Od roku 2007 je pravidelne zosuv koncom roka (v km 41,750, 44,750, 45,750) s následným prerušením dopravy. Zníená stabilita podloia elezniného telesa je v úseku, kde je tra vedená vo svahu vysokej terasy (je podozrenie, e v týchto miestach je i tektonická porucha). Vodonosná ílovitá vrstva pod pôvodným terénom vyúsuje v tomto svahu tesne pod elezniným telesom a zvýšené zavodnenie zniuje stabilitu zemín.  Stabilizácia tohto úseku by sa finanne vyrovnala nákladom, ktoré sú vynakladané na modernizáciu koridoru. Vzhadom na financie, tohto asu nie je SR schopné tra sanova globálne (koridor je spolufinancovaný zo zdrojov EU, vlastné zdroje sú v súasnosti nedostatoné na takéto radikálne riešenie).
 
 
V lánku boli pouité informácie zverejnené SR.

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home